Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-08-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: May 18, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng Kaukulang pondo ng Terminal Pay ng Dyanitor na si G. Juan Caraig.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links