Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-07-1997   Author: Hon.Alexander R.Flores Date Approved: January 10, 1997   Date Posted:February 27, 2013

 

Resolusyon ng pagdakila , pagpaparangal at pasasalamat sa yumaong Kgg.Teodulo C. Natividad , Kinatawan ng unang purok ng Bulacan at pakikiramay sa  mga naulila ng yumaong Kinatawan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links