Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-06-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: April 6, 1990   Date Posted:April 23, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng Pondong P3,500 ang pagpapatahi ng mga uniporme ng mga alagad ng batas.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links