Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-04-1990   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc Date Approved: March 16, 1990   Date Posted:April 20, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan sa Pakikipag-ugnayan sa Pinunong Tagapagbadget na ipatupad ang Partial 0 40 % bahagdan ang Salary  Standarlization.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links