Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: RES-124-1995   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: October 27, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa apat na kinatawan ng lalawigan ng Bulacan na sina Kgg.Teodulo Natividad ng Unang Purok , Kgg. Pedro Panchong ikalawang purok , Kgg.Ricardo Silveriong ikatlong purok at Kgg.Angelito Sarmiento ng Ikaapat na purok,ng mangyaring magmungkahi ng isang panukalang batas na nag-aatas sa mga pribadong pagamutan na bigyan ng discount ang mga senior citizens tulad ng ipinagkakaloob ng mga pampublikong pagamutan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links