Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-07-1994   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: April 27, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang nag aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong tagapagbadyet na lagyan ng halagang P24,000.00 ang pondo para sa karagdagang suweldo ng 5emergency employees.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links