Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-02-1994   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: January 19, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang nag aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong tagapagbadyet na lagyan ng halagang P172,000.00 para sa Productivity Incentive Benefit ng mga kawani at opisyal ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links