Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 07-93   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: May 19, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget ang halagang P20,000.00 na pondong pang parepair ng gusaling pam-paaralan ay ilipat upang gamitin na pambili ng computer para sa Pamantasang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links