Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 04-93   Author: Hon. Efren L. Sulit Date Approved: February 17, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng pondong P33,683.65 para sa pagpapagawa ng silungan sa Libingang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links