Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 02-93   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: February 17, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagayan ng pondong P 18,800.00 para sa gugulin ng Sangguninag Bayan sa tatlong tatlong araw na pagsasanay sa Agoncillo Batangas

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links