Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-16-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: September 21, 1990   Date Posted:May 4, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na ilipat ang pondong P32,000 buhat sa Cattle/Carabao Dispersal Program sa Repair/Rahabilitation ng mga Poso at Improvement ng Daan sa Libingang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links